Bezpečnosť

Jednou z ich čiastkových zodpovedností obce, ktorá má rôzne štruktúrovanú podobu, je aj oblasť bezpečnosti. Jej pestrosť a bezprostrednosť v živote obce sa priamo dotýka bezpečnosti každého občana. V každodennom živote sa môžeme vo svojom bydlisku stretnúť s bezpečnosťou, ktorá sa prejavuje v ochrane svojho majetku, bezpečnosťou dopravy, parkovania, ekológiou, či inými výzvami, ktoré v novodobej histórii priniesla napríklad pandémia koronavírusu.
Bezpečnostný a krízový manažment v podmienkach samosprávy predstavuje špecifickú výzvu, pričom je potrebné vziať na zreteľ povinnosti obce pri ich napĺňaní v rámci rôznych zákonných ustanovení. Determinujúcim prvkom sú limitované kapacitné možnosti a personálne zabezpečenie obecných úradov. Na úrovni menších obcí je to spravidla bezpečnostná úloha len pre samotného starostu. Ani napriek takýmto limitom neplánujem v ďaľšom volebnom období poľaviť v tejto oblasti a plánujem:

  • rozšíriť kamerový systém aj na viaceré časti obce, a tým obec chrániť pred vandalmi

Pridať komentár