Sociálna oblasť

Fiškálnou decentralizáciou boli zo štátu na obce a vyššie územné celky prenesené úlohy v oblasti sociálnych služieb. Rozvojom rôznych a vhodných druhov sociálnych služieb zo strany obce pre svojich občanov sa môže napomôcť aj pri riešení problémov, ktoré sa zistia v školách, či školských zariadeniach. Pôsobnosť obce na úseku sociálnych služieb znamená riešenie potrieb a situácii konkrétneho občana, ale i skupiny občanov. Často tým napomôže riešeniu situácie jednotlivca, celej rodiny, či skupiny ľudí. Sociálne služby možno chápať ako špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. O to zvlášť, ak sa vzniknutá situácia týka detí a prostredia, v ktorom žijú.

V tejto oblasti plánujem:

  • spolupracovať s inštitúciami,
  • pomáhať a radiť občanom v ťažkých životných situáciách,
  • pokračovať v združovaní seniorov a podporovať klub dôchodcov,
  • motivovať k súdržnosti a dobrovoľníckym aktivitám.

Pridať komentár